Geir Bjertnæs AS logo

Standard montering

Standard montering

Hvis du har fått bekreftet at tomten består av normale, gravbare løsmasser som oppfyller minstekravet på 200 kN/m2, så kan du bruke standard montering. Dette minstekravet må være vurdert på det nivå som grunnplaten ligger.
Den totale høyden av et standard fundament er 2,30 m. Øverst er en betongbjelke som er 0,5 m høy, så er det en lang pilar på 1,6 m og deretter grunnplaten som er 20 cm tykk. Dette gir da en dybde fra murkrona og ned som er dypere enn teledybden over Østlandet. Dermed trengs det normalt ikke markisolasjon rundt dette fundamentet.

NB! Alle punktene før og etter montering av fundament er det huseier og tomteentreprenør som skal utføre. Älvsbyhus sine montører monterer kun fundamentet (grunnmuren).

Du vil få informasjon av Älvsbyhus om hvem som skal montere ditt fundament, når den tiden nærmer seg. Den selgeren du har kontakt med kan også gi deg navnet til den som monterer der du skal bygge, slik at hvis du har spørsmål så kan du kontakte dem.
Hvis du ikke har vært i kontakt med fundamentsmontøren allerede så ta kontakt før oppstart av tomtearbeide. Når vi vet at tomtearbeidet er i gang, kan vi også få fundamentet inn på vår kjøreplan raskest mulig.

Älvsbyhus vil at vi skal montere fundamentet seinest 4-5 uker før huset skal leveres. Dette fordi at din entreprenør skal ha god tid til å ferdigstille resten av arbeidene på tomta, slik at alt er klart ca 2 uker før husmontering.

Før montering av fundament

Stikking

Ansvarlig for plassering av huset må ha satt ut husets hjørner og angitt den ansøkte høyden. Den bør også settes av på en fast installasjon på eller ved tomten. Sjekk med situasjonskartet, vær oppmerksom på pilarer til inngangsparti, og om det er stukket med gavelbalkong hvis det skal leveres.
Når forberedelsene er gjort, kontakter huseier/entreprenør "stikkeren" og ber ham sette ut nye, nøyaktige stikk som vi kan plassere fundamentet etter.

Uttrauing

Det skal traues ut 2 meter større enn huset (+ev. gavelbalkong) i alle retninger. Husk 1,5 m i tillegg for pilarer til inngangsparti.
Det traues ned til 1 meter under fastsatt murkrone. Husk å ta hensyn til eventuelle rasvinkler som kommer i tillegg. Traubunn anlegges slik at vann kan ledes vekk.
Alle gamle rør/kabler fjernes fra den uttrauede flaten.

Skisse av uttrauing
Skisse av uttrauing
Ferdig uttrauet
Ferdig uttrauet

Avløpsledninger

De graves ikke inn i byggegropen på forhånd. Vi graver en grunn grøft der rørfordelingen skal ligge, og deretter graves det under siste fundamentsbjelke etter at fundamentet er ferdig. Da kan fordelingen og sammenkobling gjøres.

Adkomst

Vi trenger normalt å komme til en side av byggegropen og i den forbindelse må det være plass til å ha fundamentet lagret, samt vårt eget utstyr og maskin.

Byggestrøm

Den bestilles av huseier. Byggestrøm må være på plass innen din entreprenør har klargjort byggegropen, altså før montering av fundament.

Montering av fundamentet

Fundamentet bestiller vi for levering, vanligvis på den dagen vi starter på tomten. Vi ordner også med lossing.

Vår jobb som fundamentsmontør er å sette opp salinger og strekke snorer etter de hjørnemerkene som er satt ut.Vi graver og monterer pilarer, fyller og grovplanerer. Vi monterer også betongelementene, justerer og støper fast i skjøtene.
Til dette arbeidet må vi ha tilgang til singel/pukk (8-16 mm). Huseier kan avtale levering av denne med sin leverandør av slike masser den dagen vi starter monteringen, men det skal ikke leveres før vi har anvist hensiktsmessig plass i forhold til det arbeidet som skal utføres. Denne pukken blir brukt til å fylle inntil pilarene som telesikker masse og stabilisere pilarene. Forbruket er avhengig av hvilken type masse som er på tomta og dens beskaffenhet.

På løsmassetomter kan vi treffe på fjell under graving av pilarhullene. Da kan vi kappe pilaren.
Under grunnundersøkelsen på tomta vil dere avdekke om fjell kan by på problemer. Gi i så fall beskjed til fundamentsmontøren.

Fig 1
Skisse uttrauet tomt
Skisse uttrauet tomt
Hjørnemarkeringer og salinger
Her kan du se markering av hjørnene
Hjørnemarkeing og salinger
Salinger
Fig 2
Skisse pilarplassering
Skisse pilarplassering
Her er det gravd opp og montert pilarer i utvendig ring
Her er det gravd opp og montert pilarer i utvendig ring
Her er det montert betongdragere på pilarene utvendig og vi fortsetter i midten.
Her er det montert betongdragere på pilarene utvendig og vi fortsetter i midten.
Fig 3
Her er pilarene plassert, hullene fylt og det er grovplanert i krypkjeller. Betongdragerne er montert.
Her er pilarene plassert, hullene fylt og det er grovplanert i krypkjeller. Betongdragerne er montert.
Her monteres dragerne på midten
Her monteres dragerne på midten
Ferdig montert fra vår side
Ferdig montert fra vår side

Etter montering av fundamentet

Rør og el. kabler

  • Rørfordeling legges og tilkobles
  • Drenering utføres.
  • Takrennenedløp legges til hvert hjørne av huset og inngangspartiet.
  • Kobberledning til jording av det elektriske anlegget legges rundt huset.
  • Alle el.- tele- og TV-kabler legges inn i krypkjeller.
Rørfordelingen er klar til å fylles over
Rørfordelingen er klar til å fylles over
Rasskydd og drenering på plass
Rasskydd og drenering på plass

Innvendig planering

Hele krypkjeller og ca 1 meter utenfor fundamentet planeres med singel/fin pukk til ca 25 cm under betongbjelkene. Husk at det skal være en krabbegrop under de innnvendige rekkene for å inspisere hele kryprommet årlig.

Utvending planering

Rasskyddene som er levert med fundamentet settes ut rundt hele fundamentet. Sett de på skrå med 10 cm overlapp i skjøtene. Det fylles så med singel eller god drenerende masse inntil fundamentet, og stedlig masse brukes videre utover. Husk å ha godt fall ut fra fundamentet de to første meterne. Fundamentet vil da utvendig bare være synlig i ca 25 cm høyde.

Fig 4
Ferdig planert rundt fundamentet
Ferdig planert rundt fundamentet
Her er rasskydd lagt og det er begynt å fylle inntil
Her er rasskydd lagt og det er begynt å fylle inntil
Her er det ferdig fylt og planert rundt fundamentet
Her er det ferdig fylt og planert rundt fundamentet

Kontroll av trappepilarer

Du vil av fundamentsmontøren få et kontrollskjema som viser trappepilarenes mål i forhold til fundamentet. Når det er ferdig planert rundt fundamentet, ta og kontroller målene på skjema og korriger pilarene hvis det er nødvendig.

Tid for kontroll av trappepilarer
Tid for kontroll av trappepilarer