Geir Bjertnæs AS logo

Grunn montering, fjelltomt/steinfylling

Grunn montering
Grunn montering

Grunn montering er det alternativet som bygger minst i høyden. Da monterer vi grunnplatene som er 20 cm tykke og oppå der setter vi en liten pilar som er 25 cm. Den er da anlegg for betongdragerne som er 50 cm høye. Dette fundamentet bygger da totalt 95 cm.
Dette er den vanligste utgaven og brukes i første rekke på fjelltomter, eller der det av andre grunner er fylt opp med stein. Det forekommer at denne monteringen blir benyttet selv på mark som har god bæreevne. Det kan være fordi det er meget steinrik masse med stor stein/blokk i. Noen ganger også der løsmassene er av en slik art at de ikke bør flyttes på, da de blir ustabile hvis det kommer fuktighet til. På disse alternativene av montering må markisolasjon rundt fundamentet vurderes i forhold til teledybder og masser, og legges hvis det er behov.

Vi vil her ta for oss gjennomføringen av den vanlige grunne monteringen som er mest brukt. Hvis den geotekniske undersøkelsen avdekker at det er for dårlige grunnforhold på tomten i forhold til minimumskravet for vanlige grunnplater, kan vi forandre størrelsen på grunnplatene. Hvis massen er av en slik art at grunnplater ikke gir tilstrekkelig bæreevne, må det pæles til fjell.
Dette blir noe mer beskrevet ved å følge linkene under, eller ved å gå til de respektive sidene i menyen.

  • Grunn på tørrskorpeleire eller andre bløtere masser
  • Pæling

NB! Alle punktene før og etter montering av fundament er det huseier og tomteentreprenør som skal utføre. Älvsbyhus sine montører monterer kun fundamentet (grunnmuren).

Du vil få informasjon av Älvsbyhus om hvem som skal montere ditt fundament, når den tiden nærmer seg. Den selgeren du har kontakt med kan også gi deg navnet til den som monterer der du skal bygge, slik at hvis du har spørsmål så kan du kontakte dem.
Hvis du ikke har vært i kontakt med fundamentsmontøren allerede så ta kontakt før oppstart av tomtearbeide. Når vi vet at tomtearbeidet er i gang, kan vi også få fundamentet inn på vår kjøreplan raskest mulig.

Älvsbyhus vil at vi skal montere fundamentet seinest 4-5 uker før huset skal leveres. Dette fordi at din entreprenør skal ha god tid til å ferdigstille resten av arbeidene på tomta, slik at alt er klart ca 2 uker før husmontering.

Før montering av grunt fundament

Stikking

Ansvarlig for plassering av huset må ha satt ut husets hjørner og angitt den ansøkte høyden. Den bør også settes av på en fast installasjon på eller ved tomten. Sjekk med situasjonskartet, vær oppmerksom på pilarer til inngangsparti, og om det er stukket med gavelbalkong hvis det skal leveres.
Når forberedelsene er gjort, kontakter huseier/entreprenør "stikkeren" og ber ham sette ut nye, nøyaktige stikk som vi kan plassere fundamentet etter.

Opparbeidelse av flate

På tomter med fjell må din lokale entreprenør først sprenge bort overflødig fjell, så må det opparbeides en grovsteinflate 1,05 meter under den ansøkte murkrone. Den må så avrettes med 10 cm fin pukk. Maks steinstørrelse 16 mm (8-12 mm eller 11-16mm). Flaten som skal bearbeides skal være 2 meter større enn huset alle veier. Husk på trappepilarene og legg på 1,5 meter ekstra til dem. Pilarer for gavelbalkong skal også stå på samme flate, og det legges til 2,5 meter for dem. Det er viktig at hele flaten avrettes med fin pukk. Vi justerer pukken nøyaktig der hvor grunnplatene skal stå.
Det er også viktig å ha sikret merkene for hjørnene og høyden på murkrona før arbeidet starter. Terrenget forandrer seg fort og den bearbeidede flaten er ikke nødvendigvis på rett sted når "stikker'n" kommer for å merke opp hvor vi skal ha husets hjørner.

Fig 1
Avrettet fjelltomt ferdig til montering
Avrettet fjelltomt ferdig til montering
Ferdig avrettet fjelltomt
Ferdig avrettet fjelltomt
Ferdig avrettet fjelltomt
Ferdig avrettet fjelltomt

Avløpsledninger

Vann og avløpsrør kan legges inn på flaten før fundamentet monteres. Dette i motsetning til Standard montering, der kommer rørene i veien for graving av hullene. Mål ut 2,5 meter fra gavelvegg og 2,5 meter fra langvegg og avslutt rørene der. Valgfritt hvilket hjørne. Røravslutningene kommer da ikke i veien for fundamentsplatene eller monteringen. Rørfordelingen legges etter at fundamentet er montert.

Adkomst

Vi trenger normalt å komme til en side av byggegropen og i den forbindelse må det være plass til å ha fundamentet lagret, samt vårt eget utstyr og maskin.

Byggestrøm

Den bestilles av huseier. Byggestrøm må være på plass innen din entreprenør har klargjort byggegropen, altså før montering av fundament.  

Montering av fundamentet

Fundamentet bestiller vi for levering, vanligvis på den dagen vi starter på tomten. Vi ordner også med lossing.

Vår jobb som fundamentsmontør er å sette opp salinger og strekke snorer etter de hjørnemerkene som er satt ut. Vi monterer grunnplatene, pilarene og betongelementene, før vi justerer og støper fast i skjøtene.

Fig 2
Ferdig montert fundament (grunnmur)
Ferdig montert fundament (grunnmur)
Ferdig montert fundament
Ferdig montert fundament
Ferdig montert fundament
Ferdig montert fundament

Etter montering av fundamentet

Rør og el. kabler

  • Rørfordeling legges og tilkobles.
  • Drenering utføres. Når det blir steinfylling med betydelig høyde, bør det vurderes drenering også ut fra bunnen av fyllinga.
  • Takrennenedløp legges til hvert hjørne av huset og inngangspartiet.
  • Kobberledning til jording av det elektriske anlegget legges rundt huset.
  • Tele- TV-kabler legges inn i krypkjeller.
  • El.-kabel legges enten inn, eller til koblingsskap på utsiden av fundamentet.

Innvendig planering

Hele krypkjeller og ca 1 meter utenfor fundamentet planeres med singel/fin pukk til ca 25 cm under betongbjelkene. Det vil si like høyt som alle grunnplatene. Sjakt ut slik at du kan komme under de innvendige parallelle dragerne for å inspisere hele kryperommet årlig.

Fig 3
Her er rørfordelig lagt, vann og alle kabler er lagt inn. Så fylles hele flaten til riktig nivå.
Her er rørfordelig lagt, vann og alle kabler er lagt inn. Så fylles hele flaten til riktig nivå.
Content for New section Tag Goes Here
Flaten inni er planert og rasskydd er satt på plass utvendig
Flaten inni er planert og rasskydd er satt på plass utvendig
Rasskydd og isolasjon er på plass og det fylles rundt
Rasskydd og isolasjon er på plass og det fylles rundt

Utvending planering

Rasskyddene som er levert med fundamentet settes ut rundt hele fundamentet. Sett de på skrå med 10 cm overlapp i skjøtene. Nødvendig markisolasjon utføres. Det fylles så med singel eller god drenerende masse inntil fundamentet, og stedlig masse brukes videre utover.
Husk å ha godt fall ut fra fundamentet de to første meterne. Fundamentet vil da utvendig bare være synlig i ca 25 cm høyde.

Fig 4
Det fylles til 25 cm under murtopp utvendig
Det fylles til 25 cm under murtopp utvendig
Det er startet fylling innvendig og satt på plass rasskydd utvendig
Det er startet fylling innvendig og satt på plass rasskydd utvendig
Det fylles utvendig
Det fylles utvendig
Fig 5
Ferdig fundament med fylling rundt
Ferdig fundament med fylling rundt

Kontroll av trappepilarer

Du vil av fundamentsmontøren få et kontrollskjema som viser trappepilarenes mål i forhold til fundamentet. Når det er ferdig planert rundt fundamentet, ta og kontroller målene på skjema og korriger pilarene hvis det er nødvendig.

Ferdig grunn montering
Ferdig grunn montering