Geir Bjertnæs AS logo

Älvsbyhus fundamenter

Det finnes to hovedtyper av fundamenter: standard og grunn

Før vi går nærmere inn på de forskjellige variantene så må vi presisere hvor viktig det er å få klarlagt grunnforholdene på tomta. I samråd med selger må dere avklare en del ting, deriblandt hvem som skal avgjøre hva som må til for at din tomt utformes slik at huset kan bygges og at det er i henhold til de lover, regler og krav som gjelder.

Det som må til for at de riktige avgjørelsene blir tatt er at den med ansvarsrett på prosjektering av grunn- og terrengarbeider (PRO), samt den som skal utføre arbeidet tar en befaring på tomten sammen, og at de graver minst to prøvehull for å kartlegge hvordan grunnforholdene er. De må også avgjøre om bæreevnen i marken er i henhold til de krav som Älvsbyhus oppgir i sin beskrivelse. Markens bæreevne må være på min. 200 kN/m2. Det er ikke alltid at den med det prosjekterende ansvaret har godkjenning på det geotekniske, så da må en geotekniker ta sine målinger og vurderinger. Dette blir da sammenfattet med de oppgitte laster for akkurat dette huset, og det vil gi det beste fundamentet for dette huset på denne tomten.

NB! Dette er en generell beskrivelse av hvordan arbeidene kan utføres. Hver tomt må vurderes for seg. Så ta gjerne kontakt med fundamentsmontør eller husselger som kanskje kan gi noen råd eller sette deg i forbindelse med personer som har den rette kompetansen i faget.
Husk at vi vil at ditt hus skal stå problemfritt i tiden som kommer og at det kan bli kostbart å velge billige løsninger som kan gi skader i ettertid.

Viktig! Fra og med hus nr 36750 vil det bli montert en plastremse innvendig langs ytterkanten av alle fundamenter. Den er en del av "Trygghetsvakten" som skal sikre best mulig klima i krypkjelleren.
Se mer om dette på siden Viktige punkter.

Nedenfor her vil vi presentere ulike fundamentsalternativer som Älvsbyhus bruker. Hvert alternativ blir forklart nærmere på sine respektive sider. Klikk på overskriftene for å gå til de ulike sidene.

Standard montering

Benyttes i løsmassetomter med lange pilarer til frostfri dybde.
Massen i tomten må være fast, greit gravbar og uten for mye stor stein eller blokk. Dere vil avdekke om det er variasjoner i grunnen hvis prøvehullene blir gravd dypt nok. Prøvehullene vil gi eksakt svar slik at det ikke blir noen overraskelser, slik som bløt masse, grunnvann eller fjell.

Standard montering

Grunn montering

Brukes på fjelltomter, og på tomter som er bygd opp med stein.
Her er det en pilar på 25 cm mellom betongdragerne og grunnplata. Denne typen brukes i første rekke på fjelltomter eller der det er god byggegrunn, men ikke tilrådelig å grave ned lange pilarer.

Grunn montering

Grunn montering på varierte grunnforhold

Tørrskorpeleire eller leire av bløtere konsistens.

Brukes der det er tilstrekkelig bæreevne i bakkens øvre lag, og det blir gradvis bløtere jo dypere en kommer. Eller der hvor massene i bakken er av en slik art at det ikke er tilrådelig å grave ned pilarer til frostfritt dyp.

Bilde viser grunnplate 3 montert.
Disse grunnplatene bestemmes ut i fra hva den geotekniske undersøkelsen sier om bakkens bæreevne og husets marktrykk.
Ved bløtere leiretyper kan vi kompensere med større grunnplater.

Varierte grunnforhold

Pæling til fjell

Dette er alternativet som må til når grunnforholdene er for "dårlige" til at noen av de andre typene kan brukes. Her er en type utførelse: stålrør bores ned i grunnfjellet, det settes i en massiv kjerne som støpes fast og det lages en påletopp som forbinder pålen og betongdragerne.

Pæling til fjell